Výzva pre kresťanské Média: Varujte kresťanov pred Rock-ovou skupinou: „Petra“ v Leviciach

18. září 2012 v 20:24 |  CIRKEV-PÁPEŽ-kresťania
Pápež Benedikt XVI. "Rock-ová hudba je nástrojom protináboženstva!"


6. 10 (októbra) 2012 v športovej hale v Leviciach sa má uskutočniť "Rock-ový" koncert, kde bude vystupovať rock-ová skupina: "Petra" a bývalý vedúci vokalista rockovej skupiny "Head East" - John Schlitt.

VAROVANIE !!!

Súčasný pápež: Benedikt XVI. varoval kresťanov pred rock-ovou hudbou a to nie len kvôli nevhodnému štýlu v Božích chrámoch (kostoloch), ale pre samotný rytmus hudby, ktorý spútava ľudského ducha (kresťanov).
Tak ako sa Slobodomurárstvo infiltruje do vnútra Cirkvi a vznikajú rôzne herézy, sekty, schizmy… aj v oblasti hudby do Božích chvál (piesni) preniká duch okultizmu, ktorý "má na perách meno Božie" (navonok chváli Pána Boha), ale "v srdci" a v podvedomí si ukladá falošnú úctu k Bohu.


Drahé Božie Deti, bratia a sestry…
Tak ako každé dielo od satana bude odhalené na verejnosti, aj duch Rock-ovej hudby a jej prívrženci sa budú zodpovedať pred Božou Tvárou.
Modlite sa a postite za ich obrátenie, aby v duchu a v pravde chválili Pána Boha. Nech úcta, česť a dobrorečenie nebolo len na perách a slovách piesni, ale aj v srdci a s Kristovým Duchom prenikli hudbu Pokojom a radosťou.

Viac o okultnej hudbe si prečítajte na:
Pápež Benedikt XVI: "Rocková hudba je nástrojom protináboženstva"
Pápež zrušil popový koncert vo Vatikáne (Malcolm moore. 01. sept. 2006 ) ( vyžadoval, aby sa počas Omše nepoužívali gytary a včera napomenul kňazov za teatrálnosťpri službe.

Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko, povedal pri stretnutí so skupinou talianských duchovných vo svojej letnej rezidencii v Caste Gandolfo. Nová pieseň pre Pána - pápež Benedikt XVI - keď som v prednáške na tému Liturgia a cirkevná hudba poukázal na nemožnosť zmierenia rockovej hudby a popolárnej hudby s liturgiou Cirkvi, zdvihli sa dokonca hlasné vykriky protestu, zo strany tých, ktorí cítili povinnosť obhájiť svoje pokrokové myšlienky.

V oblasti hudby v liturgii nemá miesto hudba typická pre zábavu - oddychová, tanečná, reklamná, filmová, slúžiaca ideologickej propagande.
V naších kostoloch zaznieva diskotéková hudba, a nikoho to netrápi.
Ba naopak chválime sa tým, ako bolo dnes v kostole veselo, zábavne a tradične. Pri tom desakralizujeme liturgiu, rob´me z ne koncert na želanie, alebo priestor na realizáciu jednotlivcov.

Pán Ježiš sv. Faustíne : Tieto posledné dni karnevalu som spoznala veľké množstvo trestov a hriechov. Pán mi dal spoznať v jednej chvíli hriechy celého sveta …… ktoré boli popáchané v tento deň …. fašiangov ( disco, pochybné koncerty, tance, plesy atď. )Pán Ježiš sv. Faustíne z knihy Božie milosrdenstvo

..
……

video AVI - Vplyv FILMU a hudby na podvedomie - TV LUX J. Kováčik
video 3g2 ( aj do mobilu ) J. Kováčik
audio J. Kováčik
Páter Kodet o hriechu ……………………………. ………… .
Beatles v službách satana - enter
..
Prvý nesmelý odkaz na satanizmus sa objavil na obale jednej z najslávnejších platní v histórii rockovej hudby Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band od skupiny Beatles (1967). Na obale albumu sa objavilo mnoho známych osobností - Karl Marx, Stanley a Oliver, Marlon Brando, Bob Dylan a ďalší. V tom čase bubeník Ringo Starr povedal: "Chceli sme dať dohromady tváre osôb, ktoré máme radi a ktoré obdivujeme." Spomedzi nich sa vľavo hore vyníma podobizeň zhrbeného muža.
Je to anglický okultista Aleister Crowley (1875 - 1947), otec moderného satanizmu a inšpirátor väčšiny súčasných ezoterických skupín.
Crowleyovo heslo "Rob, čo chceš" vyzývalo užívať si život bez hraníc a morálnych noriem, v ustavičnom hľadaní osobného uspokojenia a egoistického pôžitku.
Podľa tohto anglického okultistu má človek právo postaviť sa na miesto Boha a sám si zvoliť zákony vlastného života.
V rockovom prostredí 60. rokov, s prebúdzajúcim sa záujmom o ezoteriku, považovali Crowleya za osobnosť, ktorá bola "v móde". Oceňovali ho za jeho prirodzený sklon porušovať a prestupovať zákony a všeobecné platné normy a tiež za jeho výzvy odmietať každú zhora danú normu.
Pravdepodobne z týchto dôvodov ho Beatles zaradili na obálku svojej najslávnejšej platne.
 

HERÉZA : Peklo, neexistuje! (Heretická predstava o pekle Mons.Bezáka)

6. září 2012 v 14:51
Z diskusie Mons.Bezáka a Štefana Hríba
Š.H. : "Veríte v Peklo ?"
Mons.Bezák: "Keď člověk verí v lásku, musí veriť aj v nenávisť."
Š.H. : "Vaša predstava pekla - čo to je ?"
Mons.Bezák: "Nepripravenosť na túto lásku.
Predstavte si, že by ste mali … možno by som takto povedal, že viem, že budem žiť na slnku. Príde slnko, zosilnie v máji, júni a ja viem, že budem (chcem) na tomto slnku stráviť celý deň… začnem sa opalovať. Ale ten, kto sa na to nepripravil, jednoducho do tohoto slnka bude musieť v stúpiť, zažije tú hrôzu toho slnka. Nie, tie teplé lúče, ale to, že slnko začne páliť. Mne to tak pripadá ako keby ja som bol takým slneným pohárom a začínam sa pomaličky zohrievať, aby som mohol byť vložený do vriacej vody. Ale ked nebudem zohrievať sám seba - budem ako taký studený, vložený… tak ma to bude strašne bolieť a páliť…nepripravím sa na tú teplotu lásky - na tú teplotu večného života.
Pre mňa je peklo ako.. to je tá hrôza, že vstúpite do prostriedia, ktoré je nesmierne krásne, ale vy ste nič neurobili preto, aby ste v tom prostredí mohli žiť a budete v ňom musieť žiť. To je peklo."
Š.H. : "Budete žiť v Nebi?"
Mons.Bezák: "Áno."
Š.H. : "A pričom budete v pekle?"
Mons.Bezák: "Áno."
Š.H. : "Takto si to predstavujete?"
Mons.Bezák: "Áno."
Š.H. : "Takto som to ešte v živote nepočul."
Mons.Bezák: "Áno. Presne tak.
Ako keby vás niekto objal - kto vás miluje a vy by ste sa nijako nedisponovali v láske k tomu člověku a raz to objatie bude hrozné. Pre vás to objatie bude odporné.
Necháte sa objímať človekom, ktorí vás miluje - kterého vy nemilujete? Nenecháte.
A keď nás Boh miluje a my ho nemilujeme? A on nás objíme v tej večnosti. To bude hrozné objatie.
Sväté Písmo (BIBLIA)
2 Solunčanom 1,6-10
"A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás sužujú, 7 a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, 8 aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci, 10 keď príde v onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich; lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou."
***
Peklo je skutočné miesto - so skutočným ohňom, ktoré cíti ľudské telo
a nie len pocitom duše

Zjavenie sv.Jána 21,15
"A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera."

Peklo je ohnivé miesto v jadre zeme, ktoré je reálne prítomné
a bude naveky aj po obnovení "Neba i zeme" - na konci světa
Preto je skutočným ohńom a nie len duševným, či duchovným stavom
(1 zväzok / 1 kniha / 4 kap. / č.46-47 / Imprimatur: pp.Innocent XI.)

5 okamih stvorenia

46. "Prichádza k piatemu okamihu, hoci v skutočnosti som už našla, čo som hľadala.
V tomto piatom okamihu bolo ustanovené stvoriť anjelskú prirodzenosť, ktorá je vznešenejšia a podobnejšia duchovnej bytosti Božskej, a zároveň bolo premyslené a určené rozdelenie, či usporiadanie anjelských zástupov do deviatich zborov v troch hierarchiách. Tieto budú stvorené predovšetkým na oslavu Božiu, aby slúžili Jeho Božskej Velebnosti, aby Ho poznávali a milovali, a po druhé, aby napomáhali, chválili, ctili, klaňali sa a slúžili božskému človečenstvu večného Slova, uznávajúc Ho za hlavu a uctievajúc Ho tiež v Jeho Matke, nanajvýš svätej Márii, Kráľovnej týchto anjelov. Títo anjeli boli poverení, "aby ich (Ježiša a Máriu) na rukách nosili na všetkých cestách" (Ž 90,12). V tomto okamihu Kristus, náš Pán svojimi nekonečnými, chystanými a predvídanými zásluhami, získal pre nich všetky milosti, ktoré mali dostať. On bol ustanovený za ich Hlavu, Vzor a zvrchovaného Kráľa, ktorému majú byť poddaní. I keby počet anjelov bol nekonečný, zásluhy Krista, nášho najvyššieho Boha, boli by prehojne stačili obdariť všetkých potrebnými milosťami.
47. Do tohoto okamihu patrí tiež predurčenie dobrých a zavrhnutie zlých anjelov.
Boh vo svojej vševedúcnosti videl skutky prvých i druhých, i právo na predurčovanie podľa Jeho slobodnej vôle a milosrdnej štedrosti tých, ktorí by poslúchali a vzdávali Mu úctu, a zavrhnutie podľa Jeho spravodlivosti tých, ktorí by vo svojej pýche a neposlušnosti následkom svojej nezriadenej sebalásky povstali proti Jeho Velebnosti.
V tomto okamihu bolo tiež určené najvyššie nebo na prejavenie Jeho slávy a pre odmenu dobrých, tiež zem a iné nebeské telesá pre iných tvorov, okrem toho uprostred, či v hĺbke zeme bolo určené peklo pre potrestanie zlých anjelov."
Více zde: http://peklo-anjeli-zla.webnode.cz/kde-je-peklo-/
***
Aj sám Pán Ježiš Kristus povedal, že tí, čo pôjdu do večného ohňa (Peklo) - nebudú prítomní v nebeském Kráľovstve so Svätými, ale naopak s dialom a jeho anjelmi v pekle, ktoré je a bude od seba vzdialené
Evanjelium podľa sv.Matúša: 25,41
Potom povie aj tým, čo budú zľava: "Odíďte odo mňa, zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!
***
Peklo a Nebo je a bude od seba natoľko vzdialené, že osoby v nich už nemôžu zmeniť svoj stav, čiže sa nemôže stať, aby zavrhnutí v pekle sa raz mohli dostať do Neba a naopak - oslávení v Nebi - raz boli zatratení.
Taktiež fyzicky je nemožné, aby osoby v Nebi pomáhali osobám v pekle a naopak,
aby osoby v pekle škodili tým v Nebi, pretože sú vo večnosti, kde už niet času na zmenu svojich skutkov. Osobám v pekle je určené škodiť v pekle a osobám v Nebi je určené oslavovať Pána Boha i orodovať za osoby na zemi.
Evanjelium podľa sv.Lukáša 16,19-31
Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi - 19 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. 21 Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. 24 I zvolal: "Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!" 25 No Abrahám povedal: "Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám." 27 Tu povedal: "Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. 28 Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk." 29 Abrahám mu odpovedal: "Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú." 30 Ale on vravel: "Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie." 31 Odpovedal mu. Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal."

Katechizmus Katolíckej Cirkvi (KKC) 1033-1037
IV. Peklo
1033 Nemôžeme byť zjednotení s Bohom, ak sa slobodne nerozhodneme milovať ho. Nemôžeme však milovať Boha, ak ťažko hrešíme proti nemu, proti svojmu blížnemu alebo proti sebe samým: "Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život" (1Jn 3,14-15). Náš Pán nás upozorňuje na to, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme pomáhať vo vážnych potrebách chudobným a maličkým, ktorí sú jeho bratmi. (1861) Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme ho neoľutovali a ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. A tento stav definitívneho vylúčenia seba(393) zo spoločenstva s Bohom a s blaženými sa označuje slovom "peklo".(633)

1034 Ježiš často hovorí o "pekle" ("gehenne"), o "neuhasiteľnom ohni" , ktorý je určený tým, čo až do konca svojho života odmietajú veriť a obrátiť sa, a kde môžu zahynúť naraz duša i telo. Ježiš závažnými slovami oznamuje, že "pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva… tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece" (Mt 13,41-42) a že vyhlási odsúdenie: "Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa" (Mt 25,41).

1035 Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo(393) a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia pekelné muky, "večný oheň". Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži.

1036 Výroky Svätého písma a učenie Cirkvi o pekle sú pre človeka výzvou na zodpovednosť,(1734) s ktorou má používať svoju slobodu so zreteľom na svoj večný osud. Súčasne sú aj naliehavou výzvou na obrátenie:(1428) "Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!" (Mt 7,13-14).
"Keďže však nevieme ani dňa, ani hodiny, máme, ako upozorňuje Pán, stále bdieť, aby sme si po skončení nášho jediného pozemského života zaslúžili vojsť s ním na svadbu a byť započítaní medzi požehnaných, a nerozkázalo sa nám ako zlým a lenivým sluhom odísť do večného ohňa, von do tmy, kde bude plač a škrípanie zubami."

1037 Boh nikoho nepredurčuje na to, aby šiel do pekla; to predpokladá dobrovoľné odvrátenie sa od Boha (smrteľný hriech) a zotrvanie v tom odvrátení až do konca. Cirkev v eucharistickej liturgii(162) a v každodenných modlitbách svojich veriacich úpenlivo prosí o milosrdenstvo Boha,(1014, 1821) ktorý "nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie" (2Pt 3,9).
"Bože, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených."


Heréza o falošnej predstave pekla má viac teorií, ktorých sa pridržiavajú rôzne náboženstvá, ale aj sekty, či "cirkvi". Či už tvrdia, že peklo existuje alebo neexistuje - v podstate neveria v peklo, ak nechcú pripustiť, že peklo má svoje miesto na zemi (v jadre zeme), ale aj v duchovnom svete, ktoré je jednak od toho nebeského poriadne vzdialené ako aj určené pre zatratené osoby (duch-duša-telo)
Mons.Bezák aj keď nepriamo tvrdí, že peklo existuje, predsa svojou výpoveďou neverí v reálnu přítomnost pekla, protože sa vyjadril, že zatratené duše budú vo večnosti s Bohom - ibaže budú "trpieť" …
(porovnaj s diskusiou Mons.Bezáka)
"Ale ked nebudem zohrievať sám seba - budem ako taký studený, vložený… tak ma to bude strašne bolieť a páliť…nepripravím sa na tú teplotu lásky - na tú teplotu večného života.
Pre mňa je peklo ako.. to je tá hrôza, že vstúpite do prostriedia, ktoré je nesmierne krásne, ale vy ste nič neurobili preto, aby ste v tom prostredí mohli žiť a budete v ňom musieť žiť. To je peklo."
"A keď nás Boh miluje a my ho nemilujeme? A on nás objíme v tej večnosti. To bude hrozné objatie."

Takáto predstava o pekle (v Nebi) je neskutočná a odporuje učeniu Písma Svätého ako aj učeniu Katolíckej Církvi, kedže sa učí zrozumiteľne a jasne o pekle ako o mieste skutočného ohńa - vzdialené od nebeského kráľovstva a Svätých.
Predstava Mons.Bezáka vyznieva - ináč povedané ako keď ľudia tvrdia, že človek sa po smrti aj tak dostane do Neba, ibaže nebude s Bohom přežívat tú blaženosť aako tí, čo si peklo nezaslúžia.
Modlite sa za obrátenie Mons.Bezáka, aby učenie Svätého Písma a Cirkvi prijal s väčšou túžbou. Nech jeho vyjadrenia nie su na pohoršenie maličkých, ale aby vyznával učenie o Nebi a Pekle v súlade s Pravdou, ktorá tu bola a je stále zjavená.

KAUZA : “Mons.Bezák”

6. září 2012 v 14:46 |  KAUZY-procesy-exkomunikácie

pp.Benedikt XVI. odvolal Mons.Bezáka s postu trnavského arcibiskupa

Svätý Otec (pápež Benedikt XVI.) rozhodol o zmenách v Trnavskej arcidiecéze

POZOR na kontroverznú PETÍCIU za podporu Mons.Bezáka

1. Dočasné udalosti, ktoré charakterizujú odvolanie Mons.Bezáka

Výzva k modlitbe za Svätého Otca Benedikta XVI. (kauza: Mons.Bezák)

Aktuálne: Kauza arc. Róbert Bezák CSsR, alebo - rozdeľ a panuj

Kontroverzný festival POHODA / "…ako novodobá Sodoma a trest Boží?"

Odvolanie Mons.Bezáka

Mons.Bezák na udiencii u pápeža po vizitácii dňa: 15 februára 2012

2. SÚHRN udalostí k prípadu Mons.Bezáka

o.Štefan Mordel -vyjadrenie k odvolaniu Mons.Bezáka + list z r.2011

Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry na Slovensku v mene Svätej stolice (k prípadu odvolania Mons.Bezáka)

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ohľadne zverejnenia dôvodov o odvolaní Mons.Bezáka

Cirkevné slobodomurárstvo: protesty formou koncertu, petície, osobných vyjadrení - niektorí pokrstení stále nevedia prijať tajomstvá Cirkvi a pápeža.

Tajomstvo pápeža a pochybnosti ľudí (cirkevné slobodomurárstvo) ohľadne odvolania Mons.Bezáka

Slovenskí katolícki biskupi sa v utorok na Donovaloch zídu na mimoriadnom plenárnom rokovaní.

Zneužité Médiá: ďalšie zverejnenie tajomstiev Cirkvi - predčasné zverejnenie dokumentov týkajucich sa odvolania Mons.Bezáka

Vyhlásenie kňaza Trnavskej arcidiecézy Petra Cibiru

Vyjadrenie KBS po stretnutí v Donovaloch zo dňa 17.7.2012 (k prípadu odvolania Mons.Bezáka)

HERÉZA: Svätenie žien (do kňazského stavu) - osoby, ktoré podporujú túto herézu.

Komuniké zo stretnutia biskupov - členov Konferencie biskupov Slovenska

Zneužité MÉDIA (TV-rozhlas-tlač) utajené dokumenty medzi Mons.Bezákom a kongregáciou pre biskupov boli zverejnené

denník SME uviedlo klamlivý titulok - "Bezákom sme sa očistili"

Kauza odvolanie Mons.Bezáka - P.Vojtech Kodet Carm.- prehliada závažnosť Svätej Stolice, pápeža!

Mons.Tomáš Halík a jeho kontroverzné vyjadrenie k odvolaniu Mons.Bezáka

Kauza o odvolaní Mons.Bezáka a kontroverzný prejav Mons.Malého (pražského biskupa)

REAKCIA na kontroverzný článok p.Jána Tatranského pod názvom: "Záväzný podpis Svätého Otca"

Mons.Bezák - dňa 1.augusta menovaný za diecézneho administrátora Banskobystrickej diecézy

Slovo k otvorenému listu Štefana Hríba biskupom

HERÉZA : Peklo, neexistuje! (Heretická predstava o pekle Mons.Bezáka)

 


ŠTVRTOK 6.9.2012 / Meditácie o.Ľubomíra Stančeka

6. září 2012 v 14:44 |  SVIATKY

Meditácie Ľubomíra Stančeka

štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období | Lk 5, 1 - 11
separator.png
Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.
Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.
Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!"
Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete."
Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.
Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.
Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí."
A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
separator.png

Povzbudzujme sa v láske k Cirkvi

Život človeka môžeme prirovnať k lodičke na mori. Musíme nasadnúť na nejakú loď, aby sme šťastne preplávali na druhý breh, na koniec nášho života - k večnosti. Takou loďou je pre nás katolícka Cirkev, do ktorej sme nasadli pri svätom krste.
Sme však na správnej lodi? Evanjelium nám hovorí, že áno. Kristus vstúpil do jednej z lodí, ktorá patrila Šimonovi a z nej vyučoval.
Nemyslíme si, že to bola náhoda! Pozrime sa, za akých okolností to Kristus urobil. Zástupy ľudu sa valili za ním, lebo túžili po Božom slove. Aby ho nezatlačili do vody, aby ho mohli lepšie rozumieť, Ježiš nasadá do Petrovej loďky a z tejto plávajúcej kazateľnice učí.

Dnes je touto Petrovou lodičkou katolícka Cirkev. Aj dnes z nej učí Kristus.
Neraz sme svedkami slov: Viera ako viera. Náboženstvo ako náboženstvo, veď všetci veríme v jedného Boha. Keby toto platilo, Kristus by si nebol vybral loďku sv. Petra, ale bol by jednoducho vyhlásil, aby ľudia verili čomu chcú, len aby verili a všetko bude v poriadku. Ale Kristus toto nikdy a nikde nepovedal. Je pravda, že ani sám Peter a ani prítomní hneď tomu nerozumeli, prečo si Kristus vybral práve loďku Petra. Porozumeli tomu až potom, keď povedal Petrovi: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva" (Mt 16,18-19). A neskoršie mu túto moc odovzdal slovami: "Pas moje ovce!" (Jn 21,15-17). Týmito slovami Ježiš priamo ustanovil sv. Petra za kormidelníka svojej Cirkvi. Cirkev teda môže zachrániť každého, kto počuje jej hlas, kto v nej žije, pristupuje ku sviatostiam, v ktorých nám sám Kristus podáva svoju milosť potrebnú k spáse.
Medzi mnohými náboženstvami sveta musíme teda vidieť svätú Cirkev, ktorú ustanovil sám Kristus a že na jej čele stále stojí priamy nástupca sv. Petra - pápež. Toto je známka jej pravosti, lebo tak si to prial a ustanovil sám Ježiš.
Preto aj cirkevný snem v Niceji už v roku 325 vyhlasuje: "Biskupovi, ktorý býva v Ríme, patrí úcta ako patriarchovi, lebo je nástupcom sv. Petra, ktorému bola daná najvyššia moc od Krista nad celou Cirkvou."
Toto je dôvod, prečo si Kristus vybral práve loďku sv. Petra a z nej učil, aby takto dosvedčil pravosť Cirkvi, vystavenej na skale, ktorou je Peter a jeho nástupca pápež.

Svätá Cirkev je Matkou, ktorá každému človeku ponúka, aby cez ňu našiel pravé šťastie. V dejinách i v súčasnosti našlo veľké množstvo blúdiacich ľudí svoj stratený zmysel života práve v Cirkvi, v Božích pravdách, ktoré neomylne hlása v Ježišovi, ktorý v nej žije.

Clemens Brentano, významný básnik 19. storočia, napísal svojej neteri: "Keď som sa trochu priskoro a úplne vzdal katolíckeho spôsobu života, keď som bez viery a cieľa blúdil a keď som sa v severnom Nemecku, ďaleko od Cirkvi, bez kormidla a stožiara ako voľakedy legendárny Robinson našiel na piesku, ležal som v tú noc vo veľkej duševnej trýzni a rozmýšľal som o hroznej ceste, po ktorej som sa vydal na objavy nového sveta. Znova a znova som sa spytoval, či v dlhom rade prežitých rokov jestvuje aspoň jeden bod, o ktorý by som sa mohol oprieť, kde by som mohol hľadať útočište.
Vtedy mi prišlo na um moje detstvo i to, ako ma zobúdzal čerstvý vzduch, keď som otvoril oči a vídaval som matku, ktorá sedela pri mojej postieľke a sklonená nado mnou sa modlila. Potom vystrela ruku a urobila na čelo krížik. Táto spomienka z detstva stala sa mi oporným bodom. Oň som sa zachytil a z neho som sa snažil vyjsť do života. Veľmi som sa namáhal, aby som poskladal dokopy všetky pozostatky zabudnutých modlitieb mladosti. A to ma zachránilo! To bolo to steblo, ktorého som sa v poslednom okamihu chytil. Všetko ostatné totiž zlyhalo. Vrátil som sa do lona Cirkvi, v ktorej som našiel svoju Matku.

Dovoľme aj my, aby do našich sŕdc vnikla opravdivá radosť z toho, že patríme do svätej Cirkvi. Aby sme túto radosť mohli aj opravdivo prežívať, buďme jej aktívnymi synmi a dcérami. Považujme ju za svoju Matku a Učiteľku. Často sme svedkami toho, že Cirkev je terčom všelijakých posmeškov a útokov. Právom sme hrdí na terajšieho nástupcu sv. Petra, a predsa mnohí si neodpustia rôzne poznámky a urážajú ho.

Modlime sa za Sv. Otca! Vždy záležalo na tom, čo tento prvý muž Cirkvi hovorí. A v dnešných časoch, v túto chvíľu je to mimoriadne dôležité. Veď netreba robiť ani veľkú analýzu celej problematiky. Jeho práca si vyžaduje veľa modlitby od nás. Veríme, že on je v láske Božej, že je Božím miláčikom, ako bol Peter. Koľkokrát už o tom vydal svedectvo! Ale aj keď je Božím miláčikom, aj napriek tomu potrebuje oporu našej modlitby.

Modlime sa denne za Svätého Otca. I takýmto spôsobom ukážme, že milujeme sv. Cirkev, aby sme sa aktívnym životom v nej ako na lodi preplavili na breh večnosti. Amen.

PIATOK / Panna Mária pozýva k modlitbe – rozjímaniu nad jej siedmymi bolesťami (sedembolestný sv.ruženec)

24. srpna 2012 v 19:46 |  SVIATKY

31. mája 1982 / Panna Mária / Kibeho - Rwanda - Afrika (
"Nežiadam od vás nič iné, iba pokánie. Ak budete odriekať tento ruženec a rozjímať o siedmych bolestiach, budete mať silu činiť pokánie…"

"… výslovne vás však žiadam, aby ste sa ho modlili:
-každý piatok, keď si pripomíname smrť Pána Ježiša na kríži
-počas Veľkého pôstu
-na vigílie sviatkov Pána Ježiša, ktoré pripomínajú jeho utrpenie (14. September - sv.povýšenia kríža)


Panna Mária naučila Marie-Claire, ktorej sa zjavovala od 2. marca 1982 do 15. septembra (sviatku Sedembolestnej Panny Márie) 1982, sedembolestný ruženec a povedala jej: "Žiadam ťa, aby si naučilaCELÝ SVET modliť sa ho! "

A inokedy jej povedala: "Pokánie, pokánie, pokánie!"

Marie-Claire odpovedala: "Ja ho činím."

Na to jej Panna Mária povedala: "Keď ti to hovorím, neobraciam sa len na teba, ale na VŠETKÝCH. Nežiadam od vás nič iné, iba pokánie! AK SA BUDETE modliť TENTO ruženec a rozjímať o SIEDMYCH BOLESTIACH, BUDETE MAŤ SILU činiť pokánie."

Panna Mária sa SŤAŽOVALA na tých, čo pri vyučovaní náboženstva nehovoria o jej materstve a o jej materinských BOLESTIACH!

Panna Mária tiež Marie-Claire povedala: "Preto nepoznáte sedembolestný ruženec, lebo tí, čo ho poznali, rýchlo naň zabudli!"

Dňa 27. marca 1982 Panna Mária poslala Marie-Claire k miestnemu biskupovi Gahamanyimu s odkazom, že si ŽIADA, aby sa kresťania modlili SEDEMBOLESTNÝ ruženec, lebo "svet sa odvrátil od Boha!"


MODLITBA SEDEMBOLESTNÉHO RUŽENCA:

Po prežehnaní sa znakom svätého Kríža nasleduje:
Verím v Boha…,
Sláva Otcu…,
Otče náš…,

3 x Zdravas Mária…
a) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke…,
b) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke…,
c) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke…,

Sláva Otcu…,
Otče náš…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované…,
Sláva Otcu…,
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

Otče náš…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala…,
Sláva Otcu…,
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
Atď.
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si videla na kríži zomierať…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila…,
3 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala…,

Oroduj za nás Matka Sedembolestná.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa: Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.

Na koniec sa opäť prežehnáme znakom svätého Kríža.


Odporučaný čas na modlitbu sedembolestného ruženca :

letný / zimný čas
09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého


Panna Mária sa nás pri svojich zjaveniach v Rwande, v Kibehu skrze ďalšiu vizionárku Anathalie pýta: "KEDY začnete robiť čo od vás žiadam (Panna Mária si ŽIADA, aby sa kresťania modlili SEDEMBOLESTNÝ ruženec!)? Ste NEVŠÍMAVÍ k mojim volaniam. KEDY konečne pochopíte? KEDY sa začnete zaujímať o to, čo vám chcem povedať?DOKEDY budete hluchí na moje volanie?!"

Aktuálne: Kauza arc. Róbert Bezák CSsR, alebo – rozdeľ a panuj

4. července 2012 v 17:39 |  KAUZY-procesy-exkomunikácie

Pochválený buď Ježiš Kristus. Dovoľte mi, aby som reagoval na odvolanie nášho arcibiskupa Bezáka. Neviem, čo sa presne stalo, ale som prekvapený ako sa to stalo. Chcel by som Vás poprosiť, aby ste sa k tomuto na vašich stránkach vyjadrili.
Zdá sa mi, že v pozadí je nečistá hra a potom tento krok nahráva nášmu predsedovi vlády Ficovi k otvoreniu Vatikánskej zmluvy, pričom nehovorím o reakcii ľudí, ktorí nesúhlasia s týmto odvolaním. Je pravdou, že ho odvolal Pápež ale dostal naozaj správne informácie ? Dnešná situácia našej Katolíckej cirkvi je vážna a práve túto udalosť využijú naši odporcovia. Budem rád, keby ste sa k tomuto vyjadrili
S pozdravom váš čitateľ a predplatiteľ L. Miroslav
Milý Miroslav, ďakujem za otázku. Dovoľ mi malý úvod:
Nedávno som napísal, že Slovensko - teda jeho dnešná situácia má v duchovne rozbitej a dezorientovanej Európe niekoľko výhod.
Jednou z týchto výhod súčasného Slovenska je aj kompaktná Cirkev, ktorá nie je postihnutá "modernizáciou" - presnejšie rozkladom. Nedávno tu bol pokus "novátorov" z tzv. teofóra - na čele s niekoľkými kňazmi. Arcibiskup Zvolenský v tomto smere urobil rázny krok. Nijaké iné hnutia odporu - ako povedzme v susednom Rakúsku (Wir sind Kirche) , nijaká vzbura. Cirkev na Slovensku je hierarchicky pevná, má veľký rešpekt u veriacich a jej slovo má svoju váhu.
Tento fakt niekomu zrejme veľmi vadí.

Poďme ale ku Tvojej otázke. A tou je už dnes emeritný Arcibiskup Mons. Róbert Bezák, CSsR.
Poznám ho ešte z dávnejších čias. Slúžieval sv. omše u sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, vedľa ktorého je kláštor redemptoristov. Pôsobil ľudovo, kázal dobre.V tomto kostole sa kedysi stretávali nitky podzemnej Cirkvi za komunizmu.
Keď prišiel rok 2009 - inštalácia nového trnavského arcibiskupa, prišla akási anomália. Za trnavského arcibiskupa bol dosadený z hierarchického hľadiska doslova radový kňaz (vtedy správca farnosti Radvaň v Banskej Bystrici), a to práve o. Róbert Bezák CSsR. Keď niekto dnes hovorí, že odvolanie arcibiskupa na Slovensku je anomália, nuž takou istou anomáliou bolo aj menovanie správcu farnosti Radvaň o. Róberta Bezáka CSsR za trnavského arcibiskupa. Veľa ľudí sa vtedy nepýtalo, PREČO bol menovaný práve o. Róbert Bezák. Vtedy anomália nevadila.

Ale budiž. Nie je to môj problém. Skôr by ma zaujímalo, kto je v pozadí týchto menovaní, pretože tu treba do Vatikánu odporúčanie, podobne - kto bol povedzme za menovaním arc. Jána Sokola v roku 1988, pretože tam muselo byť tiež aj odporúčanie z tzv. "podzemnej Cirkvi" proste - kto to má na Slovensku takú pohotovú ruku, a kto ho tým poveril? To by sa dalo zistiť.

Ale poďme k meritu veci. Dnes sa vo veľkom píše o záhadných príčinách, kvôli ktorým bol arcibiskup Róbert Bezák odvolaný. Ja by som sa držal len niekoľkých dôsledkov a úkazov, resp. otázok.

Súčasná obrana arcibiskupa Róberta Bezáka prichádza tiež z "anomálnej" strany. Je to liberálna skupina, ktorá sa dosť zvláštne angažuje v "kontaktoch" s Katolíckou Cirkvou, vynímajúc - dosť pozoruhodne - Františka Mikloška.
František Mikloško sa postavil do obrany Róberta Bezáka veľmi razantne, a to taktiež anomálnym spôsobom, on, ktorý musí jasne a prvý vedieť, ako funguje hierarchia, a že svojím - dokonca predčasným - vystúpením zodvihol nebezpečnú zástavu odporu v Cirkvi.

Za ďalšie: Cirkev, povedzme v tomto prípade Vatikán - a menovite sv. Otec, presne vedia, prečo urobili tento bezprecedentný krok. Podľa mojej logiky je v tom niečo veľmi vážne.

Sv. Otec Benedikt XVI. nie je senilný deduško, ktorého treba z územia Slovenska varovať, že nevie čo robí a čo podpisuje, pretože je v nejakých krážoch toho "zlého" Vatikánu.

Kauza emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka CSsR na druhej strane nie je škandálom banky Ambroziano, ani pedofilným škandálom, ani škandálom pápežského komornika "Paoletta". V čom je teda problém? To zatiaľ presne nevieme.
Preto sa skôr vrátim ku situácii Cirkvi na Slovensku. Tá nám najskôr pomôže nájsť odpoveď. Tu je malá ilustrácia. Opäť sa pozrime, komu súčasné udalosti a postoje osožili. Z najnovšej správy:

Jedným z výsledkov je aj veľmi výstižný citát - ako uvádza záver článku Lukáša Krivošíka v Aktualitách citát:
"Našťastie, popri Katolíckej cirkvi je na Slovensku oficiálne zaregistrovaných ďalších tucet kresťanských (prevažne protestantských) cirkví. Nikto preto nemôže povedať, že je nútený zotrvávať v náboženskej organizácii, s ktorou nesúhlasí, ktorej vedenie vzbudzuje u neho pohoršenie alebo pri ktorej má pocit, že nedodržuje pravidlá, ktoré sama hlása."

Ďalší citát z dielne TASR:
"Trnava 2. júla (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí z rôznych slovenských miest sa dnes podvečer zhromaždilo pred domom, v ktorom žije odvolaný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák. Na námestí sv. Mikuláša v Trnave vyjadrili svoju podporu odvolanému trnavskému arcibiskupovi okrem iného aj položením kvetov k jeho fotografii či transparentom s nápisom "Navždy náš arcibiskup!" Zúčastnení všetkých vekových kategórií, najmä mladší ľudia, poďakovali Bezákovi za jeho trojročné pôsobenie vo funkcii."

A je to tu. Perfektný klin práve do najcitlivejšieho - a zároveň najpevnejšieho miesta Slovenskej Cirkvi - a to jej jednoty, do dôvery veriacich v svojich biskupov, do poslušnosti, ktorá je predsa pre samotných kňazov, hierarchov a rehoľníkov predmetom prísahy a jedným zo základných pilierov duchovného poslania.

Pozrime sa aj na veľmi promptnú na tzv. "petíciu" za emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka CSsR . V Cirkvi proti takémuto niečomu - čím je rozhodnutie Vatikánu - je petícia proste NEPRÍPUSTNÁ.

Výzva na neposlušnosť, na odpor, na petície, ostentatívne preukazovanie nesúhlasu, prípadne napokon nejaké demonštrácie, sú nahrávaním len a len nepriateľom Cirkvi.
Ten, kto toto rozdúchava, je sám nepriateľom Cirkvi, pretože odmieta základné - hierarchické - usporiadania Cirkvi samotným Kristom.

Tí, ktorý toto všetko začali, a hovoria si katolíci, zrejme nevedia alebo horšie - ignorujú jeden zo základných pilierov Katolíckej Cirkvi, a tým je pápežský úrad:

"A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, budezviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." (Mt 16, 13- 20)

Ďalej si povedzme: Aké média, akí "renomovaní veriaci" rozmazávajú kauzu Róberta Bezáka, akí ľudia, komu to zrazu záleží na demokracii v Cirkvi? To tiež jasne hovorí o účele celej veci, ako aj o tých, ktorí ju pravdepodobne postupne a nenápadne pripravili.

Preto je namieste sa spýtať: Prehliadne Slovensko túto hru? Alebo naskočí na vyvolané emócie a dá sa zmanipulovať, povedzme to rovno - taktikou na nabúranie Slovenskej Katolíckej Cirkvi? Starorímska taktika ROZDEĽ A PANUJ prežíva dnes svoju konjunktúru.

Záverom: Na našom Slovensku sa zjavuje už roky Panna Mária, Matka Cirkvi.
Len jedna poznámka: Pozrime sa, kto sa drží Panny Márie, a kto nie. Výsledky tomu všetkému zodpovedajú.

Nečudujme sa, že keď je Slovensko územím Božieho pôsobenia, diabol zúri a robí všetko preto, aby znemožnil úlohu, ktorú v tejto vážnej etape ľudstva Slovensko má.

********************************************************************************

Môj odkaz tebe, Miroslav a všetkým ľuďom dobrej vôle je - a to sú citáty z posledných dvoch mesačných posolstiev Panny Márie - Kráľovnej pokoja, Mirjane Dragičevičovej - Soldovej v Medžugorí, v ktorých spomína našich kňazov - pastierov:

"Ja som s vami. Každý deň sa modlím za pastierov a od vás očakávam to isté. Pretože, deti moje, bez ich vedenia a posilnenia požehnaním nemôžete nič. Ďakujem vám." (2. júna 2012)

"Preto, deti moje, zhromaždite sa okolo mňa, aby som vás mohla oboznámiť s láskou svojho Syna, a tak otvoriť bránu večnej blaženosti. Modlite sa, tak ako ja, za svojich pastierov. Opäť vás upozorňujem, nesúďte ich, pretože si ich vyvolil môj Syn. Ďakujem vám." (2. júla 2012)

Pamätajme: Ak si necháme rozbiť Cirkev, resp. sami k tomu prispejeme, to bude diablove víťazstvo na Slovensku. Nedovoľme mu to! Ako tomu zabrániť - to jasne hovorí samotná Matka Cirkvi, na ktorú - ako to môžeme transparentne vidieť - zaútočil diabol v Jej vlastných radoch.
Anton Selecký

Výzva k modlitbe za Svätého Otca Benedikta XVI. (kauza: Mons.Bezák)

4. července 2012 v 17:37 |  Modlitba-chvály-exorcizmus
"Keď niekto dnes hovorí, že odvolanie arcibiskupa na Slovensku je anomália, nuž takou istou anomáliou bolo aj menovanie správcu farnosti Radvaň o. Róberta Bezáka CSsR za trnavského arcibiskupa. Veľa ľudí sa vtedy nepýtalo, PREČO bol menovaný práve o. Róbert Bezák. Vtedy anomália nevadila". A. Selecký
Vážení priatelia,
Ku kompetenciam Svätého Otca Benedikta XVI. patrí nielen menovanie, ale prípadne aj odvolávanie arcibiskupa. Preto tak, ako sme s pokorou prijali jeho menovanie, tak isto by sme mali s pokorou prijať aj jeho odvolanie a nereptať proti pápežovi, ako reptali židia proti Mojžišovi počas putovania na púšti.
-modlitme sa preto za Svätého Otca Benedikta XVI. za útoky voči jeho osobe ale aj Cirkvi, ktorú vedie, zo strany Slovenského národa
-za Slovenský národ, aby zostal verní Kristovi a Cirkvi vo všetkých bodoch DESATORA, rešpektoval v pokore rozhodnutia Kristovho námestníka a aby si bol schopný obhájiť aj sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, inak bude Slovensko stratené a náš národ bude veľmi trpieť
-prosme aj o múdrosť a dary Ducha Svätého pre celý Slovenský národ, ale zvlášť pre predstaviteľov cirkví a štátu
Navrhujeme, aby sme sa pokiaľ možno počas nastávajúcich deviatich dní pomodlili za vernosť Slovenského národa Kristovi, Cirkvi a Svätému Otcovi Benediktovi XVI. vo svojich rodinách aspoň tretí desiatok slávnostného ruženca- "Ktorý nám Ducha Svätého zoslal".
Zvlášť pri príležitosti blížiaceho sa 1150-teho výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Slovenska prosme o pomoc týchto apoštolov Slovákov, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, ale aj blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, Vasila Hopku, sv. Johanku z Arku (1412- 2012), alebo sv. Ritu, patrónku rodiny.
Prosíme, šírte tento email ďalej, nech sa modlí celé Slovensko, aby zostalo verné Kristovi a Cirkvi a nerozbíjalo jej jednotu. Padnime na kolená a prosme Všemohúceho Boha o odpustenie za naše hriechy, ľahostajnosť a urážky dnešných dní. Dedičstvo Otcov, zachovaj nám Pane!
Patróni Európy:
sv. Brigita Švédska
sv. Katarína Sienská
Orodujte za nás.

Dočasné udalosti, ktoré charakterizujú odvolanie Mons.Bezáka

4. července 2012 v 17:35 |  KAUZY-procesy-exkomunikácie
18. apríla menovaný a vysvätený 6. Júna 2009 za trnavského arcibiskupa Mons.Bezák

22. januára - 1. Februára 2012 / Apoštolská vizitácia v trnavskej arcidiecéze, pod vedením biskupa Mons.Ján Baxant

26. jún 2012 / č.1714/12/ List zverejnený apoštolským nunciom na Slovensku: Mons.M.Giordana
- preferuje žiadosť kongregácie pre biskupov, schválenú Svätou Stolicou (pápežom Benediktom XVI.), o odstúpení Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa.

V ten istý deň: 26. Júna 2012 - Mons.Bezák odmieta odstúpenie - neprijíma demisiu.
- následne sú Svätá Stolica (pápež) informovaní apoštolským nunciom: Mons.M.Giordanom o neprijatí odstúpenia Mons.Bezáka.
- po tejto odozve, Svätá Stolica (pápež) reaguje a informuje ap.nuncia: Mons.M.Giordana, nasledovne, že Mons.Bezák má odstúpiť z funkcie trnavského arcibiskupa do 5 dní a 2.júla bude jeho abdigácia oficiálne zverejnená.

27. júna 2012 / č.1722/12 / List zverejnený apoštolským nunciom na Slovensku: Mons.M.Giordana
- preferuje žiadosť Svätej Stolice (pápeža) o definitívnom odstúpení Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, ktoré sa má uskutočniť do 2.júla 2012

1.júla 2012 / Verejné vyjadrenie Mons.Bezáka o vyhlásení Svätej Stolice k odstúpeniu Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa.

2. júla 2012 / Oficiálne odstúpenie Mons.Róberta Bezáka z funkcie trnavského arcibiskupa

POZOR na kontroverznú PETÍCIU za podporu Mons.Bezáka

4. července 2012 v 17:35 |  cirkevné slobodomurárstvo
Na stránke Change.net je kontroverzná petícia s názvom:
"Vyjadrenie podpory a solidarity trnavskému arcibiskupovi Mons. Róbertovi Bezákovi"


Obraciame sa na predstaviteľov Katolíckej cirkvi, aby objasnili a jasne pomenovali dôvody súvisiace s odvolaním trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Toto vysvetlenie žiadame preto, lebo ide o neštandardný postup, ktorý vytvára priestor pre rôzne podozrenia. Napriek poslušnosti voči hierarchickým nariadeniam, nemôžeme skryť, že tento spôsob nevrhá dobré svetlo na inštitúciu cirkvi, rozdeľuje a znechucuje tak veriacich, ako aj spoločnosť.
Svojím menom vyjadrujeme podporu Róbertovi Bezákovi, ktorého si vážime pre jeho schopnosť skĺbiť náboženskú tradíciu so životom v 21. storočí, teologickú fundovanosť i ľudskosť, ktoré priniesli oživenie viery v Trnavskej arcidiecéze. Je nám ľúto, že nevysvetlenými právnymi krokmi sa dostal do horšieho postavenia ako mnohí, ktorí vytvorili skutočné problémy.
Adresované:
Jeho Excelencia Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD - predseda Konferencie biskupov Slovenska

Jeho Excelencia Mons. Mario Giordana - Apoštolský nuncius na Slovensku
Petičný výbor:
Mgr. Ján Matejka, PhD; Andreja Hlinku 55/55, 921 01 Piešťany
PhDr. Mgr. Alena Heřmánková; Bernolákova 12, 921 01 Piešťany
JUDr. Miloš Papcun; Žilinská 29, 921 01 Piešťany
Petícia má navonok dobré úmysly - zverejniť dôvody odvolania biskupa, aby vo verejnosti nedošlo k nesprávnym záverom a domýšľavosti.
Avšak záver petície zároveň nepriamo podporuje nesúhlas s odvolaním Mons.Bezáka z funkcie. Týmto sa signatári spolčujú proti odvolaniu pápeža a spochybňujú tak vyjadrenie pápeža.
Petícia ako aj samotné Change.net je natoľko kontrovezné, že ľudia účastní na ich aktivitách sa podieľajú na spochybnovaní autority pápeža - Cirkvi.
Z tohto opodstatneného dôvodu najmä veriaci by mali opustiť od tejto akcie a radšej vyzývať ľudí k modlitbe, pôstu a k väčšiemu hľadaniu pravdy, ktorú cirkevní predstavitelia postupne zverejnia. Výzva k poznaniu pravdy nesmie odporovať rozhodnutiu pápeža, ale musí byť v sulade s jeho učením.
Ďakujem, že ste … prijali toto pozvanie

Demonštrácia pred čínskou ambsádou v Bratislave 3.júla 2012

4. července 2012 v 17:34 |  Politika a zákony
Publikované dňa 01 Júl 2012.
CBR Aktuality

P.O. Box 1
054 01 Levoča
055 234 5793
www.pravonazivot.sk
info@pravonazivot.sk

Milý priateľ, milá priateľka Cbr,
potratene dieta cinskej matky

príď protestovať proti násilným potratom tento utorok 3. júla o 8h pred čínsku ambasádu v Bratislave. Protest s bannermi potratu potrvá do 12.30h.
Minulý mesiac bola zverejnená táto drastická fotografia a príbeh ženy, ktorej vláda dala urobiť potrat v siedmom mesiaci, sa dostal do svetových médií.
Nájdi si, prosím, čas ukázať čínskym občanom a diplomatom, že násilné praktiky ich štátu sú odporné. Hoci ekonomicky závisí Západ od ich exportu a preto nepočuť slovko kritiky od európskych politikov, aspoň sa pokúsime navrtať svedomie zástupcom čínskej vlády u nás.
Potvrď svoju účasť emailom alebo aj na mobile 0907 455 579. Zavolaj ďalších spolužiakov, ktorí majú prázdniny. Pozvali sme aj niekoľkých poslancov, tak možno aj tí prídu nás pozdraviť.
Čínsky minister na stretnutí G7 minulý rok navrhol násilnú politiku jedného dieťaťa pre celý svet (pre údajnú ekologickú záchranu planéty…) a nikto zo zúčastnených politikov neprotestoval ani sa neohradil!
Je čas na globálny aktivizmus.
Vaša Jana Tutková
riaditeľka
**********************************************
Čínske veľvyslanectvo v Slovenskej republike
Jančova 8b
811 02 Bratislava - Staré Mesto
cinska.ambasada@gmail.com
tel: +421 (0)2 6280-4291
fax: +421 (0)2 6280-4291
www.cinskaambasada.sk
Veľvyslanec:
Gu Ziping
Komunikácia možná: anglicky, čínsky, slovensky

Kam dál